Przeglądy dróg - wykonanie przeglądów dróg pod kątem wykorzystania ich do analizy stanu technicznego dróg i dokumentacji remontowej

Objazd Dróg i Pomiary Fotogrametryczne oraz Skaning 2D jezdni i pasa drogowego

 

 

Pierwszą czynnością do wszystkich późniejszych usług jest wykonanie pomiaru wszystkich dróg podczas objazdu samochodem specjalistycznym. Pomiaru dokonujemy w dwóch standardach: 
1. Pomiar długości osi drogi i wykonanie fotogrametrii pasa drogowego z 5-ciu kamer

2. To co w standardzie pierwszym + pomiar niwelety drogi + skaning pasa drogowego

 

 

  • Wykonanie przeglądu dróg

 

Aby móc wykorzystywać oceny z przeglądów dróg do dalszych prac remontowych lub porównywać wyniki przeglądów w kolejnych latach wymaga to posiadanie systemu informatycznego który będzie tymi informacjami zarządzał, miał zaimplementowane algorytmy ocen oraz dokonywał projekcji tych ocen na elementy ewidencji pasa drogowego. W naszym ujęciu wyszczególniamy w pasie drogowym pojedyncze elementy np. jezdnia czy chodniki  lub grupy elementów np. oznakowanie poziome, pionowe i elementy BRD. Każda grupa otrzymuje swoją wagę np. ocena jezdni ma wagę 60% oceny całkowitej ze względu na swoją ważność w ocenie głównej. Przepisy prawa budowlanego na bazie którego powstaje wymóg wykonywania co rocznie protokołów z przeglądów są bardzo ogólne i dotyczą obiektów kubaturowych, natomiast droga jest obiektem linowym. Według obecnie obowiązujących przepisów należy dla ocenianego obiektu inżynieryjnego ( drogi) wydać jedną ocenę. Dlatego w tym zakresie obowiązuje duża dowolność wykonywania przeglądów i nie ma oficjalnych standardów jak taki przegląd ma wyglądać ( chociaż trwają prace aby tą dziedzinę uporządkować) a co za tym idzie jest bardzo duża rozbieżność na rynku co do zakresu wykonywania przeglądów oraz ich szczegółowości i naturalnie bardzo mocno to rzutuje na cenę usługi. Jeżeli podstawowym kryterium jest cena to bardzo mocno to wpływa na jakość usługi ponieważ wymusza to na wykonawcach obniżanie kosztów a przy co rocznej zmianie wykonawców Zamawiający otrzymuje materiał nie przystający do już wcześniej posiadanego. Ta strategia ma swoje uzasadnienie ( tylko częściowe o czy poniżej)  jeżeli Zamawiający potrzebuje protokołów ze względów formalnych ( kontrola) i do niczego ich nie wykorzystuje ( odkłada na półkę).

My proponujemy zmianę podejścia do tej ważnej usługi  : 
1. Zastosowanie metody przeglądu  drogowego pod kątem strategii utrzymaniowej i remontowej. Wiąże się to z odpowiednim pogrupowaniem elementów pasa drogi, przypisania im ocen oraz łączniem w odcinki jednorodne elementów o podobnym stanie technicznym. Cały ten proces wymaga zakodowania danych w odpowiednim oprogramowaniu narzędziowym i posiadania bazodanowej wersji przeglądów wraz z danymi cząstkowymi. 

2. Standaryzacja przeglądu poprzez zastosowanie systemu informatycznego i unormowanych algorytmów postępowania. Dzięki takiemu podejściu wyniki są do siebie porównywalne rok do roku i jakość wykonania jest stała.

3. Redukcja kosztów wykonania przeglądów - przy współpracy długoterminowej wykonanie przeglądu wchodzi do pakietu usług  

  • Połączenie przeglądów z ewidencją

    Kolejnym krokiem w całym procesie jest przypisanie ocen z przeglądów ( projekcja) na odpowiednie elementy pasa drogowego, których te oceny dotyczyły ( np. ocena jezdni jest przypisywana do odcinka jezdni). Dzięki temu procesowi zyskujemy zestawienia ilościowe potrzebne przy wycenie danej strategii remontowej
  • Wykonanie analizy technicznej na poziomie całej zarządzanej sieci

Analiza techniczna standardowo wykonywana jest na podstawie wyniku ocen z przeglądu dróg oraz rejestracji zniszczeń 
i przekrojów poprzecznych z pomiarów fotogrametrycznych oraz skaningu 2D. Opracowanie może być poszerzone o analizę minimalnych szerokości pasa drogowego wynikających z wymogów technicznych jakie muszą spełniać dane kategorie dróg. Wynikiem analizy są mapy tematyczne przedstawiające odcinki dróg podzielone na strategie remontowe. 
Do map są dołączone zestawienia kosztów remontów w przyjętych strategiach postępowania.

  • Wykonanie dokumentacji remontowej

Szczegółowa dokumentacja remontowa wykonywana jest dla wskazanych przez klienta odcinków dróg i obejmuje całość materiałów potrzebnych do przeprowadzenia przetargu lub wystartowania w konkursie z Funduszu Dróg Samorządowych . Najlepsze efekty jeżeli chodzi o czas wykonania i cenę uzyskuje się przy współpracy długoterminowej

 

Zachęcamy do stałej współpracy - to się opłaca

Jeżeli chodzi o sfinansowanie całego przedsięwzięcia to informacji udzielam pod mailem handlowy@projektsigma.pl lub pod numerem telefonu 504 22 88 16.