Wykonanie Przeglądów Dróg wraz z rejestracją zniszczeń

 

 

Jakie są cele wykonywania przeglądów dróg ?

 

 1. Wymóg prawny.
  ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.) - art.62 ust.1 pkt.2 ustawy- nakłada na Zarządców obowiązek wykonywania okresowej kontroli obiektów budowlanych, do których zaliczają się drogi.
  Aby spełnić ten wymóg Zarządca powinien posiadać podpisany przez osobę upoważnioną protokół kontroli okresowej
  stanu technicznego drogi ( obiektu budowlanego)

  Wymóg ten też jest często wymagany przez ubezpieczycieli w celu wypłaty odszkodowań.
  Wymóg ten jest stosunkowo łatwy do spełnienia i jeżeli przeglądy są nam potrzebne tylko do celów formalnych
  to można na tym punkcie poprzestać.
   
 2. Kontrola stanu technicznego jezdni i innych elementów pasa drogowego
  jednakowo ważnym celem jest uzyskanie obiektywnej wiedzy na temat stanu technicznego jezdni, chodników, poboczy,
  prawidłowego odwodnienia korony drogi, oznakowania itd. 

  Spełnienie tego celu wymaga już zastanowienia się czy przeglądy dróg mają nam pomagać przy stałym monitorowaniu 
  stanu technicznego dróg i planowaniu remontów oraz strategii utrzymaniowych. 

  W tym miejscu należy się zdecydować na metodologię postępowania ( przyjęcie metody i kryteriów oceny stanu technicznego elementów pasa drogowego) i być konsekwentnym. Jeżeli będziemy stosowali jedną metodę, to umożliwi nam to porównywanie wyników przeglądów pomiędzy poszczególnymi latami i obiektywnego monitorowania degradacji stanu technicznego.

  W przyjętej strategii postępowania ważna jest przyjęta metoda oceny stanu nawierzchni jezdni jako najważniejszego elementu 
  pasa drogowego, Nasza firma wykonuje ocenę stanu metodą BIKB, SOSN i WDSN ( którą preferujemy)


 3. Planowanie remontów i wyliczanie ich kosztów
  cel ten jest już celem wyższego poziomu i jest stawiany przez bardziej świadomych i wymagających Zarządców. 
  Staje się on narzędziem do zarządzania nawierzchniami drogowymi i pozwala w sposób świadomy realizować
  cele i pozyskiwać na nie środki finansowe.

  

 

 

Jak zapewnić wysoki powtarzalny standard przeglądów dróg ?

 

 1. Zdefiniować kryteria i metodę wykonywania przeglądu
  należy podać metodę i kryteria według których mają być oceniane poszczególne elementy pasa drogoweg
   
 2. Zdefiniować co jest przedmiotem przekazania 
  podać formę i jakie materiały mają być przekazane

 3. Zdefiniować pliki wymiany danych dla wyników przeglądów - wymóg prawny
  Aby móc porównać wyniki przeglądów z poprzednimi latami i móc je wykorzystać do analizy oraz kontroli poprawności 
  wykonania przedmiotu zamówienia należy zdefiniować pliki wymiany danych.

 4. Przykładowy opis przedmiotu zamówienia można pobrać z naszej strony internetowej

  

Mapa tematyczna z porównaniem zmian stanu technicznego nawierzchni w kolejnych latach

 

Rejestracja i lokalizacja zniszczeń:

Prezentacja wyników oceny Stanu Nawierzchni Drogowej-mapy, statystyki

Protokoły z przeglądami  📄

Standardowy przegląd :

Jedną ze specjalności przedsiębiorstwa Sigma Projekt są profesjonalne pięcioletnie oraz roczne przeglądy stanu technicznego dróg, zgodne z art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami).

 

Ocena stanu jezdni  jest wykonana według wytycznych WDSN obejmuje swoim zakresem ocenę następujących cech powierzchni:
- spękania siatkowe, skupiska spękań i pęknięcia pojedyncze,
- łaty,
- wyboje
- uszkodzenia krawędzi jezdni,
dla następujących kryteriów

- sieć drogowa jest dzielona na 50 m  ( teren zabudowany) lub 100 m ( teren niezabudowany).
- każdemu odcinkowi jest  przypisywana ocena w następującej skali:

0% -  5%    zniszczeń na odcinku :  klasa A (stan dobry)   ->                 kolor niebieski
5% - 20%   zniszczeń na odcinku  : klasa B (stan zadowalający)   ->    kolor zielony  
20% - 30%  zniszczeń na odcinku : klasa C (stan niezadowalający)-> kolor żółty   

30 -   50%   zniszczeń na odcinku : klasa D (stan zły)  ->                         kolor czerwony   

50% - 100%  zniszczeń na odcinku :  klasa E  (stan bardzo zły)   ->        kolor czarny   

 

 

 protokół przeglądu obejmuje ocenę takich elementów, jak:

·stan nawierzchni jezdni;

·stan poboczy i odwodnienia;

·stan chodników i zatok;

·stan oznakowania pionowego;

·stan oznakowania poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;

·stan zieleni;

·stan studzienek kanalizacyjnych;

·estetyka drogi oraz zalecenia długoterminowe (dodatkowo oceniana przypadku wykonywania przeglądów pięcioletnich).