Wykonanie Przeglądów 

Polecamy Państwu
 wykonanie przeglądów w sposób, który umożliwia wykorzystanie ich do analizy technicznej stanu dróg. Dzięki takiemu podejściu otrzymujecie Państwo materiał do zaprezentowania Radnym i osobom decyzyjnym. Na podstawie analizy można 
zaplanować strategie utrzymaniowe, a co najważniejsze wyliczyć koszty remontów przy danej strategii. więcej na ten temat na 
zakładce Remonty - Analiza Warunków Technicznych Warto też wspomnieć o kosztach wykonania takiego przeglądu, przy stałej współpracy z nami koszty są jak za standardowy przegląd. Nasi klienci zyskują wartościowe materiały, pomocne przy podejmowaniu ważnych decyzji !

Standardowy przegląd :

Jedną ze specjalności przedsiębiorstwa Sigma Projekt są profesjonalne pięcioletnie oraz roczne przeglądy stanu technicznego dróg, zgodne z art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami).

Przegląd dróg wykonywany może być przy użyciu jednej z poniższych metod:

·SOSN (System Oceny Stanu Nawierzchni, który został stworzony w Biurze Studiów Sieci Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych). Tego rodzaju przegląd dróg dotyczy nawierzchni jezdni;

·SOSPiO (System Oceny Stanu Poboczy i Odwodnienia Dróg, który także opracowano w Biurze Studiów Sieci Drogowej Generalnej Inspekcji Dróg Publicznych). Ten przegląd dróg z kolei dotyczy poboczy i odwodnienia dróg.

 

Wszystkie parametry dotyczące zastanego stanu nawierzchni wyznacza się bazując na pomiarach automatycznych, oraz półautomatycznej ocenie wzrokowej. Ocena wykonywana w ramach przeglądu dróg odnosi się do czterostopniowej klasyfikacji stanu dróg: klasa A – stan dobry, klasa B – stan zadowalający, klasa C – stan niezadowalający, D – stan zły.

Po przeprowadzeniu przeglądu dróg, jego wyniki prezentowane są w zarówno wersji cyfrowej, jak i tradycyjnej – papierowej (w postaci zgodnego z normą protokołu przeglądu okresowego sporządzonego przez osobę posiadającą uprawnienia drogowe).

 

Protokół przeglądu obejmuje ocenę takich elementów, jak:

·stan nawierzchni jezdni;

·stan poboczy i odwodnienia;

·stan chodników i zatok;

·stan oznakowania pionowego;

·stan oznakowania poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;

·stan zieleni;

·stan studzienek kanalizacyjnych;

·estetyka drogi oraz zalecenia długoterminowe (dodatkowo oceniana przypadku wykonywania przeglądów pięcioletnich).