Wykonanie Przeglądów Dróg wraz z rejestracją zniszczeń

 

 

 

Planujesz budżet na utrzymanie dróg, potrzebujesz sugestywnych argumentów i monitoringu dotychczasowych działań - zapoznaj się z metodą wykonania przeglądów dróg połączonej z rejestracją zniszczeń, oceną stanu nawierzchni jezdni metodą BIKB   wraz z ekspertyzą ekonomiczną i narzędziami do tworzenia odpowiedniego budżetu na utrzymanie dróg.

Polecamy Państwu wykonanie przeglądów w sposób, który umożliwia wykorzystanie ich do analizy technicznej stanu dróg. Dzięki takiemu podejściu otrzymujecie Państwo materiał do zaprezentowania radnym, osobom decyzyjnym czy szefostwu. Na podstawie analizy można zaplanować strategie utrzymaniowe, wyliczyć koszty remontów przy danej strategii a co najważniejsze zrobić symulację kosztów odwlekania decyzji i sprawdzić jakie trzeba będzie ponieść nakłady aby przywrócić dobry stan drogi - . więcej na ten temat na 
zakładce Planowanie i Kontrola Budżetu na Utrzymanie Dróg  Warto też wspomnieć o kosztach wykonania takiego przeglądu - zapytaj o cenę, a przy stałej współpracy z nami koszty są jak za standardowy przegląd. Nasi klienci zyskują wartościowe materiały, pomocne przy podejmowaniu ważnych decyzji i otrzymują mocny oręż w walce z oporem materii !

Posiadanie zobiektywizowanych, ustandaryzowanych i udokumentowanych informacji zwiększa skuteczność w ubieganiu się o środki finansowe oraz stanowi ważny argument w rozmowach z decydentami. Skuteczniejsza jest również komunikacja ze społeczeństwem, co z kolei ma wpływ na większą akceptację podejmowanych działań. 

Zarząd ( Starosta, Burmistrz, Wójt) otrzymują mapy i wizualizacje jak się zmienił stan dróg podczas ich kadencji.  


Wykonujemy też standardowe, uogólnione przeglądy ale nie polecamy takiego podejścia.


 😎 

 

Jakość i wykorzystanie w oprogramowaniu do analizy stanu stanu nawierzchni oraz kalkulacji remontów


 
 
💰

Wyniki z ocenami uzyskanymi podczas przeglądów ( dotyczy wszystkich elementów pasa drogowego)  wykonujemy i przekazujemy  klientom też zgodnie ze standardami i wymogami WDSN ( podprojekt PP-OW) w plikach *.CSV, dzięki czemu można ją łatwo wykorzystać  w oprogramowaniu innych producentów lub w naszym kalkulatorze wyliczania kosztów remontów ( już wkrótce będzie do ściągnięcia nieodpłatnie z naszej strony)
  

 

Pamiętajcie o standardach wymiany danych drogowych, one gwarantują Wam:
- wysokie bezpieczeństwo i komfort pracy
- wysoką jakość i możliwość kontroli otrzymywanych danych 
- bardzo dobrą cenę i konkurencję wśród dostawców 

- możliwość ich wykorzystania w oprogramowaniu różnych producentów  

 

Mapa tematyczna z porównaniem zmian stanu technicznego nawierzchni w kolejnych latach

Rejestracja i lokalizacja zniszczeń ⚙️

Najważniejszym elementem systemu jest rejestracja i lokalizacja poprzez GPS zniszczeń z dokładnością 10 cm. 
Rejestrowane są następujące cechy powierzchniowe:

Oceniane i rejestrowane cechy jezdni 

Ubytki lepiszcza

Ubytki powierzchniowe

Wyboje

Zapadnięte studzienki, włazy

Łaty

Wgniecenia

Koleiny

Garby i przemieszczenia

Sfalowania (tarki)

Zapadnięcia

Połączenia technologiczne

Spękania liniowe

Spękania krawędziowe

Spękania poprzeczne

Spękania w śladach kół

Spękania siatkowe

 

 

 

 

Zniszczenia zostaną pokazane na zdjęciach z fotorejestracji oraz na mapie.
Graficzną reprezentacją zniszczenia jest obwiednia zakresu jego występowania wraz ze współrzędnymi GPS oraz z przypisaniem natężenia szkody ( duże, średnie, małe):

Ocena Stanu Nawierzchni

Oceny zniszczeń dokonujemy metoda BIKB lub SOSN. Otrzymanie oceny ogólnej odbywa się w kilku etapach:

- podzielenia drogi na 100 m  lub 50 m odcinki ( w przypadku miasta podział zagęszcza się nawet do 25 m odcinków)
- agregacji zarejestrowanych zniszczeń 
- funkcje normujące dla poszczególnych parametrów

- obliczenie  współczynników syntetycznych  -  wartości użytkowe  i  materiałowe

 

 

 

Prezentacja wyników oceny Stanu Nawierzchni Drogowej-mapy, statystyki

Protokoły z przeglądami  📄

Standardowy przegląd :

Jedną ze specjalności przedsiębiorstwa Sigma Projekt są profesjonalne pięcioletnie oraz roczne przeglądy stanu technicznego dróg, zgodne z art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami).

Przegląd dróg wykonywany może być przy użyciu jednej z poniższych metod:

·SOSN (System Oceny Stanu Nawierzchni, który został stworzony w Biurze Studiów Sieci Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych). Tego rodzaju przegląd dróg dotyczy nawierzchni jezdni;

·SOSPiO (System Oceny Stanu Poboczy i Odwodnienia Dróg, który także opracowano w Biurze Studiów Sieci Drogowej Generalnej Inspekcji Dróg Publicznych). Ten przegląd dróg z kolei dotyczy poboczy i odwodnienia dróg.

 

Wszystkie parametry dotyczące zastanego stanu nawierzchni wyznacza się bazując na pomiarach automatycznych, oraz półautomatycznej ocenie wzrokowej. Ocena wykonywana w ramach przeglądu dróg odnosi się do czterostopniowej klasyfikacji stanu dróg: klasa A – stan dobry, klasa B – stan zadowalający, klasa C – stan niezadowalający, D – stan zły.

Po przeprowadzeniu przeglądu dróg, jego wyniki prezentowane są w zarówno wersji cyfrowej, jak i tradycyjnej – papierowej (w postaci zgodnego z normą protokołu przeglądu okresowego sporządzonego przez osobę posiadającą uprawnienia drogowe).

 

Protokół przeglądu obejmuje ocenę takich elementów, jak:

·stan nawierzchni jezdni;

·stan poboczy i odwodnienia;

·stan chodników i zatok;

·stan oznakowania pionowego;

·stan oznakowania poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;

·stan zieleni;

·stan studzienek kanalizacyjnych;

·estetyka drogi oraz zalecenia długoterminowe (dodatkowo oceniana przypadku wykonywania przeglądów pięcioletnich).