Moduł Warstwy Cyfrowemoduł do przedstawiania na mapie interaktywnej wszystkich elementów inwentaryzacji pasa drogi widocznych na profilu liniowym. Dzięki temu np. przy wykonywaniu projektu organizacji ruchu mamy widoczne jezdnie, chodniki itp. niezależnie od posiadanych podkładów mapowych.

 

 

Widok mapy z warstwami cyfrowymi pasa drogowego ( klasa GIS)
Widok mapy z warstwami cyfrowymi pasa drogowego ( klasa GIS)

Program Zajęcie Pasa Drogowego– m.in. możliwość prowadzenia wymaganej przepisami dokumentacji, obliczania wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego, graficzna prezentacja poszczególnych zajęć pasa drogowego na sieci drogowej. Wszystkie wnioski i decyzje są prezentowane we wspólnym zestawieniu. Na czerwono są podświetlone te decyzje, które mają przekroczony termin płatności lub zwolnienia.

 

 

 

Moduł Organizacja Ruchu m. in. umożliwia przedstawianie aktualnej organizacji ruchu na mapie, projektowanie oznakowania pionowego, poziomego oraz sygnalizacji świetlnej na mapie, zapisywanie projektów pod dowolną nazwą, generowanie do Excela zestawienia tabelarycznego projektowanego oznakowania, drukowanie mapy w dowolnej skali i na dowolnych formatach ( od A4 do A0) oraz edytor znaków nietypowych.

 

Moduł do programu EwMapa - moduł do bezpośredniego eksportu danych drogowych do programu DROGI (nakładka do generowania książek dróg do EwMapy) oraz pośredniego eksportu warstw cyfrowych do EwMapy w formacie plików SHP (poprzez interfejs wymiany plików).

 

Moduł Obiekty Mostowe – m. in. generowanie wykazu obiektów mostowych, przepustów i promów, tuneli dla przejść podziemnych, tuneli dla tuneli drogowych, pozwala na grupowanie, sortowanie danych oraz generowanie kart obiektów mostowych.

Moduł Przeglądy Stanu Technicznego Dróg - pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego dróg, generuje protokoły oraz wpis do Książki Drogi.

 

 

 

Moduł Mapy Tematycznej - pozwala na wprowadzanie na mapę dowolnych, zdefiniowanych przez zamawiającego warstw np. natężenie ruchu, ewidencja zieleni, remonty.

 

 

 

 

Moduł podłączenia warstw WMS - pozwala podłączyć do mapy interaktywnej dowolne, ogólnodostępne mapy z serwerów WMS.

 

Moduł Wycena Majątku Drogowego – pozwala na wycenę wartości wszystkich elementów wchodzących w skład pasa drogowego, a także wartości działek gruntu, na których zlokalizowane są elementy pasa drogowego.

 

 

Inne:  Moduł Niweleta Drogi.