Wizualna ocena stanu nawierzchni dróg wykonywana jest na podstawie zdjęć fotogrametrycznych oraz programu EwidMaster. Przepisy budowlane obligują do wykonywania oceny co pięć lat.

 

Ocena stanu nawierzchni wykonywana jest na podstawie wytycznych SOSN. Poszczególne parametry stanu nawierzchni wyznaczane są na podstawie zdjęć fotogrametrycznych oraz oceny wizualnej przy wykorzystaniu programu EwidMaster. Wszystkie zniszczenia są rejestrowane w sposób ciągły, użytkownik zaznacza w module programu zakres występowania zniszczenia (wyboje, łaty, spękania siatkowe, spękania pojedyncze, ubytki ziaren i lepiszcza) i jego intensywność. Na podstawie zakresu występowania zniszczeń i ich intensywności zostają wyliczone wskaźniki: spękań n i powierzchni p.

 

 

 

Następnie jest wyliczana automatycznie ocena ogólna - prezentowana w programie EwidMaster oraz na mapie.