Mapa Techniczno-Eksploatacyjna jest dokumentem wymaganym przez przepisy (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r.,w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach - Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2005 r.) i przygotowywanym przez wszystkich zarządców dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

 

Mapę techniczno-eksploatacyjną przygotowuje się na podstawie danych zgromadzonych przy zakładaniu ewidencji dróg lub na podstawie danych dostarczonych przez Zarządcę. Prezentacja tych danych ma formę i symbole określone przepisami i jest przygotowywana jako wydruk na papierze w określonej skali oraz w formie elektronicznej jako mapa wektorowa.

 

Mapę techniczno-eksploatacyjną możemy przygotować na podstawie danych udostępnionych przez Urząd lub na podstawie danych, które posiadamy np. z ewidencji dróg - wystarczy ewidencja w zakresie obligatoryjnym. 


Istnieje też możliwość samodzielnego przygotowania mapy T-E pod Qgis'em. Instrukcje i narzędzia do samodzielnego wykonania mapy znajdziesz w sekcji: Akademia Wiedzy o Drogach