Zakodowanie danych drogowych polega na wprowadzeniu do bazy danych programów do prowadzenia ewidencji dróg elementów występujących w pasie drogi.

Wprowadzamy dane drogowe do większości dostępnych na rynku programów do prowadzenia ewidencji dróg. Najczęściej były to programy: Ewidr, SibView5, Nakładka Drogi do programu EWMapa, Ewidencja2005.

 

Elementy podlegające inwentaryzacji:

  • długość, szerokość i rodzaj nawierzchni elementów powierzchniowych: jezdnia, chodnik, ścieżka rowerowa, zieleniec, plac, parking, wjazd bramowy, wjazd do budynku, zjazdy na pola, do lasów, do obiektów przydrożnych,

  • wybrane obiekty mostowe (przepusty o świetle min. 150 cm, kładki, mosty, tunele, promy - w zakresie przewidzianym w części drogowej rozporządzeń, dotyczących ewidencji dróg),

  • elementy odwodnienia drogi, takie jak kratki kanalizacji deszczowej, właz kanalizacji, rowy odwadniające, ścieki prefabrykowane, zlokalizowane w korytarzu drogi,

  • drzewa, zlokalizowane w korytarzu drogi,

  • oświetlenie drogi: latarnie, słupy energii elektrycznej z lampą oświetleniową zlokalizowane w korytarzu drogi, słup energii elektrycznej NN, słup energii elektrycznej WN,

  • infrastruktura techniczna: hydrant, studzienka rewizyjna, właz teletechniczny, zasuwa wodna, słup teletechniczne, słupek telekomunikacyjny,

  • obiekty obce: stacja trafo, budka telefoniczna, słup ogłoszeniowy,

  • oznakowanie pionowe i poziome drogi, sygnalizacja świetlna, progi spowalniające.