Ustawa z 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych ( gminnych też) w Polsce umożliwia ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton – bez konieczności uzyskiwania zezwoleń. Ruch ten będzie jednak mógł być ograniczony przez zarządcę drogi lub samorządy.
 

Jedynym ustawowo określonym wyjątkiem są drogi gruntowe. Po drogach tych możliwy będzie ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi  do 8 ton, ponieważ nie spełniają one odpowiednich wymogów nośności.

 

Nie wszystkie drogi publiczne spełniają też standardy techniczne umożliwiające poruszanie się po nich pojazdów ciężkich (grozi im szybkie zniszczenie i częste remonty). Dlatego zakazy ruchu pojazdów o nacisku do 11,5 tony będą mogły być wprowadzone przez zarządcę drogi (za pośrednictwem znaków drogowych) lub w uchwale podejmowanej przez radę gminy (miasta).

 

Ograniczenia w ruchu pojazdów ciężkich

 

Samorządy będą mogły wprowadzać ograniczenia w ruchu pojazdów ciężkich (do 11,5 tony) po spełnieniu – jednocześnie – dwóch ustawowo określonych warunków. Ograniczenia będzie można wprowadzić:

 

A) gdy stan techniczny drogi uniemożliwia poruszanie się po niej pojazdów ciężkich, tzn. pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony,
 

B) gdy droga przebiega w pobliżu obszarów lub obiektów, na których ruch pojazdów ciężkich może wywierać szczególnie negatywny wpływ, czyli np. przebiega lub graniczy z obszarem chronionym przyrodniczo (parki narodowe, obszar Natura 2000) lub jest usytuowana w sąsiedztwie budynków mieszkalnych, przedszkoli, uzdrowisk bądź obszarów górniczych.

 

Porady praktyczne

 

Z uwagi na stan techniczny drogi możliwe jest ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych, ale aby nie narazić
się mieszkańcom i lokalnym firmą, należy to zrobić w sposób umiejętny i przemyślany oraz zgodny z obowiązującymi przepisami
aby uniknąć kary i postępowania administracyjnego. Należy wykonać odpowiednie badania techniczne stanu  nawierzchni drogowych. Jeżeli chcecie Państwo uzyskać pomoc w tym zakresie to prosimy o kontakt.

 

 

Zakazu ruchu nie będzie można wprowadzać na:
 

A) drogach publicznych (lub ich odcinkach) w transeuropejskiej sieci drogowej,

B) drogach krajowych (lub ich odcinkach), z wyjątkiem dróg krajowych zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu,

C) drogach publicznych (lub ich odcinkach), które zostały wybudowane lub przebudowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zakazu nie będzie można stosować przez 5 lat od dnia oddania drogi lub jej odcinka do użytkowania).

 

Podnoszenie standardów technicznych dróg samorządowych

 

W ramach podnoszenia standardów technicznych dróg powiatowych i gminnych do  wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wprowadzono dodatkowe kryterium – dostosowanie drogi do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku osi napędowej do 11,5 tony.

 

 

Oznacza to możliwość otrzymania dodatkowego wsparcia finansowego przez  samorządy, które będą dostosowywały drogi lokalne do ruchu pojazdów ciężkich.