Ewidencja dróg ( pliki wymiany danych ) do zasilenia każdego oprogramowania

Pliki wymiany danych służą do importu, eksportu i edycji danych przechowywanych w bazach programów do prowadzenia ewidencji dróg. O ile bazy danych mogą być chronione hasłami i ich struktura może stanowić zasób chroniony prawami autorskimi danego producenta oprogramowania, a co za tym idzie nie musi być upubliczniana i  udostępniana klientowi.

 

Chroniąc interesy Użytkowników i Zarządców Dróg, ustawodawca od 2012 roku wymaga aby każdy rejestr publiczny ( jakim jest też ewidencja dróg) i program do jego prowadzenia posiadał pliki wymiany danych, którymi możemy zasilić ten rejestr.

 

 

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (KRI), każdy program do prowadzenia

rejestrów publicznych ( a takim jest ewidencja dróg ) powinien mieć, udokumentowane przez producenta oprogramowania, pliki wymiany danych – czyli  import/eksport zasobu bazy danych wraz z geometrią.  

Jest to wymagane w dwóch celach:

  1. Zapewnienie konkurencyjności i tym samym oszczędności dla Zamawiającego - zamawiający
    ogłasza aktualizację otwartych plików wymiany danych do posiadanego oprogramowania, dzięki czemu, pracy mogą się podjąć różni wykonawcy a nie tylko producent oprogramowania a tym samym nie jesteście Państwo skazani  na monopol producenta.

 

  1. Bezpieczeństwo danych i posiadanych zasobów -  zgromadzenie danych i ich aktualizacja jest

największym kosztem przy utrzymaniu systemu, dzięki plikom wymiany danych macie Państwo gwarancję, że przy wycofaniu się producenta oprogramowania cały zgromadzony zasób będzie można zaimportować do oprogramowania innego producenta.

 

Format plików wymiany danych:
 

Ogólnie dostępnym formatem danych do przechowywania danych przestrzennych są pliki shp lub tab.
Oba te formaty są obsługiwane przez darmowy program QuantumGIS, który można pobrać nieodpłatnie w
internecie. Dopuszczalne są też inne formaty np. xml. Ważne jest aby struktura danych była udokumentowana i przekazana Wykonawcy.

 

Dane przestrzenne przechowywane w plikach wymiany danych 
 

Wszystkie dane występujące w pasie drogowym i kodowane w ewidencji w celu generowania książek dróg
oraz zestawień zbiorczych: formularza danych o sieci drogowej i zestawienia dróg
są trzymane w następujących warstwach ( szczegółowa dokumentacja i gotowy opis przedmiotu zamówienia można pobrać w
sekcji Pobierz  ) :

warstwa poligony.shp  - elementy powierzchniowe pasa drogowego takie jak jezdnie, chodniki, pobocza, zieleńce, ścieżki rowerowe, rowy itp.,
 

 

warstwa punktowe.shp  - elementy punktowe pasa drogowego takie jak drzewa, latarnie, znaki pionowe itp.,

warstwa liniowe.shp  - elementy liniowe pasa drogowego takie jak bariery, latarnie, znaki poziome itp.,

warstwa net.shp  - system referencyjny, osie z przebiegami dróg podzielonych na odcinki międzywęzłowe,

Oznakowanie pionowe i poziome ze względu na ich specyfikę można przechowywać i wymieniać w dodatkowych, specjalnie przygotowanych warstwach - patrz dokumentacja do pobrania

 

Ważne! Edycja i prowadzenie ewidencji dróg pod darmowym programem QuantumGis
 

Wszystkie  wyżej opisane pliki wymiany danych mogą też służyć do prowadzenia ewidencji pod darmowym programem QuantumGis. Czyli możemy dodawać nowe elementy pasa drogowego np. zjazdy czy znaki drogowe, zmieniać ich atrybuty np. typ nawierzchni. Udostępniamy też wtyczki do wykonywania i prowadzenia planów organizacji ruchu.

Nasza firma może też Państwu udostępnić usługę wykonania książek dróg i wszystkich zestawień wymaganych prawem z wyżej opisanych plików wymiany danych.

Nasze oprogramowanie (program SigmaRoad i SigmaOnLine)  obsługuje opisane pliki wymiany danych