Aktualizujemy ewidencję do każdego programu, spełniającego obecne wymogi prawa, który posiada pliki wymiany danych. Przedmiotem aktualizacji  są dane przestrzenne pasa drogowego zapisane w otwartych formatach GIS - pliki SHP lub TAB. Zamawiający 
eksportuje dane do aktualizacji do powyższych formatów, przekazuje je nam i zwrotnie otrzymuje dane już zaktualizowane, które importuje do posiadanej bazy danych. 

Jeżeli będziesz dbał o otwarte standardy danych, to otrzymasz bezpieczeństwo, konkurencję wśród dostawców oraz komfort funkcjonowania.  Jeżeli Twój dostawca oprogramowania nie spełnia powyższych standardów, to zgłoś się do nas a otrzymasz za symboliczną złotówkę program do prowadzenia ewidencji, który współpracuje z QGIS'em ( systematycznie będziemy udostępniali nieodpłatne wtyczki z bogatą funkcjonalnością - do projektów organizacji ruchu, budowy systemu referencyjnego, tworzenia map tematycznych, kalkulator remontów itp.) 

Dla oszczędnych, polecamy wykonanie lub aktualizacje ewidencji w standardzie obligatoryjnym ( wymaganym prawem). 
Użytkownik otrzymuje:

  • książki drogi w formacie pdf
  • formularz danych o sieci dróg publicznych ( wymóg wysłania do GDDKiA do końca pierwszego kwartału) 
  • za dodatkową opłatą przekazujemy też dane o ewidencji w plikach wymiany danych, edytowalnych pod QGis

  • namawiamy też do jednoczesnego wykonania przeglądów dróg, które podniosą cenę wykonania usługi o około 30-40%,
    ale całość obowiązków Zarządcy będzie wykonana. 

    Po aktualną ofertę cenową proszę się zwrócić na maila  

Pamiętajcie o standardach wymiany danych drogowych, one gwarantują Wam:
- wysokie bezpieczeństwo i komfort pracy
- wysoką jakość i możliwość kontroli otrzymywanych danych 
- bardzo dobrą cenę i konkurencję wsród dostawców 

- możliwość ich wykorzystania w oprogramowaniu różnych producentów  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r. Nr 67 poz. 582 z późn. zm.) nakłada na zarządców dróg publicznych obowiązek, zgodnie z którym musi przez nich zostać przeprowadzona ewidencji dróg w formie pisemnej lub elektronicznej.

 

Książka drogi jest jednym z podstawowych dokumentów wymaganych przez w/w przepisy dotyczące prowadzenia ewidencji dróg. Z uwagi na fakt, że jest ona dokumentem dość obszernym, ustawodawca dopuszcza posiadanie dokumentu w wersji elektronicznej.

Książka drogi zawiera wszystkie niezbędne informacje zbiorcze o drodze takie, jak zestawienia sumaryczne powierzchni elementów wchodzących w skład pasa drogowego (długości, powierzchnie, szczegółowa lokalizacja) oraz informacje o oznakowaniu, infrastrukturze, uzbrojeniu znajdującym się w pasie drogowym.

 

Bezpośrednie korzystanie z dokumentu, jakim jest książka drogi w formie papierowej, jest mało wygodne i nieprzejrzyste, natomiast sama ewidencja dróg i jej aktualizacja, może się okazać czynnością żmudną i pracochłonną. Aby ułatwić Zarządcom to zadanie, oferujemy odpowiednie oprogramowanie. Dzięki niemu ewidencja dróg, tworzenie i aktualizacja książek, a także codzienne zarządzenie drogami, stają się przejrzyste, łatwe i przyjazne.

 

 

Ewidencję dróg wykonujemy w różnych standardach - od profilu liniowego po dopasowanie elementów pasa drogowego do map zasadniczych. Jeżeli macie Państwo ograniczone środki na aktualizację ewidencji i przeglądy polecamy współpracę długoterminową

Ewidencja - program SigmaRoad - okno główne:

Okno z mapą z ewidencją na tle mapy zasadniczej - najwyższy standard i jakość wykonywania ewidencji