Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r. Nr 67 poz. 582 z późn. zm.) nakłada na zarządców dróg publicznych obowiązek, zgodnie z którym musi przez nich zostać przeprowadzona ewidencji dróg w formie pisemnej lub elektronicznej.

 

Książka drogi est jednym z podstawowych dokumentów wymaganych przez w/w przepisy dotyczące prowadzenia ewidencji dróg. Z uwagi na fakt, że jest ona dokumentem dość obszernym, ustawodawca dopuszcza posiadanie dokumentu w wersji elektronicznej.

Książka drogi zawiera wszystkie niezbędne informacje zbiorcze o drodze takie, jak zestawienia sumaryczne powierzchni elementów wchodzących w skład pasa drogowego (długości, powierzchnie, szczegółowa lokalizacja) oraz informacje o oznakowaniu, infrastrukturze, uzbrojeniu znajdującym się w pasie drogowym.

 

Bezpośrednie korzystanie z dokumentu, jakim jest książka drogi w formie papierowej, jest mało wygodne i nieprzejrzyste, natomiast sama ewidencja dróg i jej aktualizacja, może się okazać czynnością żmudną i pracochłonną. Aby ułatwić Zarządcom to zadanie, oferujemy odpowiednie oprogramowanie. Dzięki niemu ewidencja dróg, tworzenie i aktualizacja książek, a także codzienne zarządzenie drogami, stają się przejrzyste, łatwe i przyjazne.

 

 

Ewidencję dróg wykonujemy w różnych standardach - od profilu liniowego po dopasowanie elementów pasa drogowego do map zasadniczych. Jeżeli macie Państwo ograniczone środki na aktualizację ewidencji i przeglądy polecamy współpracę długoterminową