Fundusz Dróg Samorządowych - najważniejsze informacje
Pełna prezentacja zagadnienia znajduje się w zakładce Pobierz
WYKONANIE PRZEGLĄDÓW DRÓG POD KĄTEM DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DO FUNDUSZU-Zakładka REMONTY 

 • Podstawy prawne: 
  Ustawa z dnia 23 października o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161) 

 • Dofinansowaniem są objęte trzy podstawowe zadania:
  1.budowa, przebudowa lub remont dróg powiatowych („zadania powiatowe”), oraz budowa, przebudowa lub remont dróg gminnych („zadania gminne”)
  2.
  budowa mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych („zadania mostowe”)
  3.budowa, przebudowa lub remont dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych o znaczeniu obronnym („zadania obronne
  realizowane bez udziału wojewodów

 • Wysokość dofinansowania:
  1.do 80% wartości zadania – dla zadań powiatowych i gminnych
  2.
  do wysokości 30 mln zł – dla zadań powiatowych i gminnych
  3.
  do 75% przychodów Funduszu, o których mowa w ustawie art.5 ust.1 pkt 1, w danym roku kalendarzowym - dla zadań których przewidywany czas realizacji jest dłuższy niż 12 m-cy, zwanych „zadaniami wieloletnimi”

 • Proces udzielenia dofinansowania:
  Dysponent Funduszu w terminie od dnia 1 lipca do dnia 15 lipca roku kalendarzowego informuje wojewodów o przewidywanej wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych na dane województwo, w tym zadań wieloletnich (przykładowo: od dnia 1 lipca do dnia 15 lipca 2019 roku zostanie podana wysokość środków przeznaczonych do dofinansowania zadań w 2020 roku).

  Wojewoda organizuje i przeprowadza nabór wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych, dla jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się na terenie danego województwa.

  Nabór jest ogłaszany w terminie 14 dni od otrzymania przez wojewodę informacji o przewidywanej wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych na dane województwo.

  Ogłoszenie o naborze jest jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

 • Nabór wniosków:

  Wojewoda przeprowadza nabór przy pomocy komisji, która dokonuje oceny wniosków o dofinansowanie.

  Wojewoda ustala regulamin działania komisji.

  We wniosku o dofinansowanie określa się:
  -
  przewidywany koszt i czas realizacji zadania
  -
  termin dokonywania wypłat na rzecz wykonawcy zadania (wstępny harmonogram)
  Wnioski o dofinansowanie składa się w terminie 30 dni od dnia udostępnienia ogłoszenia o naborze

 • Ocena Wniosków:
  Komisja dokonuje oceny wniosków o dofinansowanie, mając na celu wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa 

 • Sporządzanie listy:
  Na podstawie oceny wniosków, komisja ustala listę zadań powiatowych oraz zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu.
  Sporządzając listę zadań powiatowych oraz zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu, komisja ustala wysokość dofinansowania dla poszczególnych zadań powiatowych oraz zadań gminnych, uwzględniając procentowy poziom dofinansowania ustalony w oparciu o poziom dochodów własnych jednostki

 • Zatwierdzanie list:
  Komisja pisemnie informuje wnioskodawcę o umieszczeniu zadania na liście zadań powiatowych oraz zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu. W terminie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia naboru wojewoda przedstawia ministrowi właściwemu do spraw transportu listę zadań powiatowych oraz zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu

 • Zawieranie umów o dofinansowanie:
  Na podstawie listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania w danym województwie, wojewoda zawiera umowy z wnioskodawcami o udzielenie dofinansowania zadania powiatowego albo zadania gminnego

 • Realizacja umów o dofinansowanie:
  Termin rozliczenia dofinansowania nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia, w którym dokonana została ostatnia płatność związana z dofinansowaniem zadania, na które udzielono środków Funduszu

 • Kontrola realizacji umów:
  Wojewoda kontroluje sposób i terminowość wykonania. Przedmiotem kontroli jest prawidłowość wykorzystania dofinansowania środków z Funduszu, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania, na które udzielono dofinansowania, oraz termin oddania do użytkowania.

  Dofinansowaniem wykorzystanym niezgodnie z przeznaczeniem jest dofinansowanie wykorzystane na dofinansowanie zadania:

  1.innego niż wskazane w umowie;
  2.które nie zostało oddane do użytkowania w okresie 90 dni od ustalonego terminu;