Książka obiektu budowlanego jest dokumentem zawierającym najistotniejsze informacje związane z utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego.

 

Książkę obiektu budowlanego zakładamy dla:

  • budynku,
  • obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny wymaga sprawdzenia pod względem zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi (zob. art. 20 ust. 2 ustawy Prawo budowlane).

 

Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nie obejmuje:

  • domów jednorodzinnych, budynków garażowych i gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej,
  • obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego,
  • obiektów na zgłoszenie, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę (wymienionych w art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo budowlane) - z wyłączeniem sieci gazowych*
  • dróg lub obiektów mostowych, dla których jest prowadzona książka drogi lub książka obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych*

 

*Uwaga! Sieć gazowa wymaga prowadzenia książki obiekt budowlanego. W przypadku dróg lub obiektów mostowych, istnieje obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o ile nie jest prowadzona książka drogi lub książka obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.

 

 

Czyli jeżeli prowadzimy książkę drogi w tradycyjny sposób to nie musimy jej zakładać w systemie c-KOB !